Bastiaen Simons (of Symons) in 't Velt
Beroep: bouwman
Geboren: West-Barendrecht, circa 1587
Ondertrouwd: Barendrecht 29 september 1619
Overleden: Heinenoord voor 31 januari 1658
Getrouwd: Barendrecht 6 oktober 1619 met

Lysbeth Adriaens HORDIJK
Geboren: Oost-Barendrecht, omstreeks 1592
Dochter van Arie Cornelisz HORDIJK, geboren ±1565/1570, bouwman en schepen in Oost-Barendrecht, overleden omstreeks 1650, in
±1590 gehuwd met Adriana (Se)bastiaensdr., die in 1647 overleed.
Overleden: ná 11 juni 1662

Uit dit huwelijk zijn geboren:

Symon in 't Velt
Gedoopt: Heinenoord 27 september 1620
Begraven: zeer waarschijnlijk Heinenoord, 8 juni 1624
Willemke in 't Velt
Gedoopt: Heinenoord 13 maart 1622 tegelijk met haar tweelingbroer Cornelis
Getrouwd: omstreeks 1649 met Dirk Claasse van PROOYEN, gedoopt Heinenoord 5 juni 1616 als zoon van Claes Dircks PROOYEN en Ariaentge Joosten. Deze Dirk hertrouwt na de dood van Willemke in 1652. Willemke laat twee kinderen na Arriaantje, oud 2 jaar, en Simon, oud 11 weken (zie Weeskinderen Heinenoord no.3 - 1 december 1652 en 7 maart 1663)
Cornelis in 't Velt
Gedoopt: Heinenoord 13 maart 1622 tegelijk met tweelingzus Willemke. Getuigen van de doop van de tweeling waren Aert Ewitsen, Cornelis Ariensen, Neelke Dirrycks (de latere vrouw van Pieter (II), Volcke Cornelisdr., Leendert Symonssen (broer van Bastiaen) en Lyntke Jans (mogelijkerwijs de tweede vrouw van Bastiaens broer Jan (generatie II).
Ondertrouwd: Puttershoek 6 september 1659 met Janneken Ariens, jongedochter van Puttershoek. Getuigen zijn haar vader Arie Jans en Aeltien Hendricks. Zij hebben vermoedelijk geen kinderen. Overleden: vóór 17 januari 1663, want die dag hertrouwt Janneken Ariens met Jan Corn. BARENDRECHT.
NN
Geboren en overleden: Heinenoord 8 juni 1624. Bastiaan betaalt fl 6-0-0 aan de kerk om dit kind te laten begraven
Neelke in 't Velt
Gedoopt: Heinenoord 8 februari 1626, getuigen Wouter Gerritsen, Willem Pieterssen, Bastiaenke Aryaens
Getrouwd: (als Neeltje) met Schalck Cornelis (de GEUS), weduwnaar van Mariken Ariens PONS, zoon van Cornelis Jan de GEUS en Marichjen Schalken. Ook getrouwd met Pouwel Hermans, die genoemd wordt in een akte uit het rechterlijk archief van Heinenoord van 8 juni 1667 waarin hij, als echtgenote van Neeltge Bastiaens in 't Velt - samen met Jan Bastiaens - verkoopt aan juffrouw Helena van ZOELEN. residerende toe Rotterdam, eene mergen drie hondert roeden weijlant in Heijnenoord.
Overleden: vóór 23 april 1679.
Volgens notarieel archief Oud-Beijerland, d.d. 23 april 1679 laat zij geen kinderen na en wordt haar broer Jan Bastiaens erfgenaam.
Leentke in 't Velt
Gedoopt: Heinenoord 14 mei 1628, getuigen Heyndrick Maertensz, Pieter Symonsse (de broer van Bastiaen, generatie II), Pleunke Tunis (vrouw van Arie, generatie II).
Zij is vermoedelijk in 1641 begraven in de kerk van Heinenoord. Ze wordt namelijk niet genoemd als een kind in een akte van 1658.
Jan in 't Velt (generatie IV)
Gedoopt: Heinenoord 1 augustus 1632, getuigen Arij Pleunen, Cornelis Janssen, Maritke Aryaens


Bastiaan Simons (of Zimons) komt verschillende malen voor in stukken in het gemeentearchief van Heinenoord tussen 1630 en 1654. Veel vermeldingen gaan over het betalen aan de armenmeester van pacht voor een stuk weiland van 1 morgen en 307 roe 'tot aan de Reedijck' en een ander stuk land van 1 morgen en 371 roe (in 1645 bijvoorbeeld respectievelijk 49 en 55 gulden). In 1642 en 1643 betaalt hij pacht voor 1 mergen en 30 roe werkland aan de armenmeester en betaalt hij verschillende verpandingen, onder andere fl 25-11-8 in 1646 aan Maerten Bastiaens de REGT.

Eind 1619 of begin 1620 verhuist hij van Barendrecht naar Heinenoord, waar hij in 1620 haerdstede (schoorsteen)geld betaalt. In 1631 wordt hij benoemd tot heemraad. Op 8 mei 1644 wordt hij aangesteld tot armenmeester. Op 24 juni 1645 krijgt hij in erfpacht het 'erfke van de kerk liggende by huysinge van in 't velt'. In het rechterlijk archief van Cromstrijen valt te lezen dat Bastiaan Simons een driejarige os koopt uit de boedel van Cornelis Jacobs om 61 gulden. Het trekgeld bedraagt 57 gulden 'bij Herman POLDERMAN'. Borg staan Cornelis Teunisse van STREVELSHOEK en Ary VERDONK op 's Gravendeel. In 1650 betaalt Bastiaan 6-0-0 aan de kerkmeester voor een rente op zijn land en op een erfke van het kerkhoff, gehuurd voor twee jaren. Op 8 mei 1652 tekent de schepen met Bastiaan een onderhoudscontract voor het dak van de kerk.

In het Rechterlijk Archief van Heinenoord no. 41 vinden we een getuigenverklaring van Bastiaen Sijmons int Velt, die oud is omtrent 42 jaar. Op 1 september 1628 voer hij samen met Bastiaen Cornelisz BESEMER op diens schip van Dordrecht-tol naar de haven van Heijnenoord toen het schip in aanvaring kwam met het schip van Bouwe Jelis, waarbij de laatste is verdronken.

Op 6 april 1647 koopt schoonzoon Bastiaan Simonse in 't Velt een deel van de erfenis van kinderen en erfgenamen van za. Aerientge Bastianen, gewezen huisvrouw van Aerien Coornelisse HORDDIJCK. Dit gebeurt ten overstaan van schout en gerechten van Oost-Barendrecht. De totale erfenis bestaat uit 5 rode koeien, 2 paarden en 6 ossen. Naast Bastiaan behoren ook Aerien Coornelisse zelf, en Jan Ariense PUNT tot de kopers.

Tussen 1658 en 1662 verkoopt Lijsbeth Ariens, weduwe van Bastiaen, verschillende stukken grond en woningen. Op 7 mei 1661 aan Jan Jorisz BLAECK een huis 'aen den binnenbarm van den ouden zeedijck van Heynenoord te belenden aen de Kerckstraet'. Op 8 mei 1961 aan Jan Joris van den ENDE 'een huijs, bergschuijre, boomgaard en grond ter groote van ca 300 roeden en aanwas, visscherije ende vogelrije, dijckhellinge en ten O. ende ten Z. de gemeenlants, ten W. des predicantsboomgaard, streckende N.waarts de Heerpadt ende den ouden zeedijck van Heijnenoord'. Op 11juni 1662 verkoopt zij aan juffrouw Marike van ZOELEN, wonende in de woonstede Gouda, '23 mergen 500 roeden weij ende teellant met aanwas'. Het betreft ook een huis met schuur.

Op 8 mei 1658 geven Lijsbeth Adriaansd., weduwe van Bastiaan Simonse in 't Velt, haar zoon Cornelis Bastiaanse, Neeltje Bastiaansd. (vertegenwoordigd door Cornelis Bastiaanse), volmacht aan zoon Jan Bastiaanse om in IJsselmonde aan Dirk Bastiaanse, schout van IJsselmonde, een perceel land van 2 mergen te verkopen. Dit perceel land, dat zowel uit bouw- als weiland bestaat, ligt in de polder Varkensoord 'met het land van Marinus Janse en Gerrit Ariens'. Op 4 maart 1662 verklaart Lijsbet Ariens, weduwe van Bastiaans Simonse in 't Velt, dat haar zoon Jan Bastiaanse in 't Velt verschillende keren naar Barendrecht is geweest om de belangen van haar vader Arie Cornelisse HORDIJK te behartigen in verband met zijn borgstelling voor Dirk Ariense.

Op 9 maart 1640 verkopen Arie Cornelisse HORDIJK, als grootvader en voogd van de kinderen van Willemke Ariensdr., en Bastiaan Simonse in 't Velt, als oom en bloedvoogd van de kinderen van Willemke Ariensd., Lijntje Jansd., en wijlen Jan Simonse in 't Velt, aan Dirk DIERT te Rotterdam een perceel land aan de buitenkant van de nieuwe dijk van Carnis.

Van 1652 tot 1657 was Bastiaan Symonsz schepen van Heinenoord.

 

Bastiaen Simons (of Symons) in 't Velt
West-Barendrecht circa 1587 - Heinenoord voor 1658

Generatie III

Home

Generatie I

Jan Hendricks
±1520 - ±1565

Generatie II
Simon Jans
±1550 - ±1604

Generatie III
Bastiaen Simons
±1587 - ±1658

Generatie IV
Jan Bastiaens
1632 - ±1700

Generatie V
Abraham Jansz
1689 - 1761

Generatie VI
Bastiaan Abrahams
1750 - 1803

Generatie VII
Abraham Bastiaans
1786 - 1838

Generatie VIII
Teunis Abrahams
1815 - 1906

Generatie IX
Abraham Teunis
1856 - 1940

Generatie X
Teunis Abrahams
1897 - 1974

Verdere informatie

Index (familie)namen
op deze site